ភូមិកប់ខ្មោច
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ ឈុន ម៉ារីណែត

២ ភាគ (ចប់)

ភូមិកប់ខ្មោច

មេឃងងឹតណាស់ទៅហើយ! ដំណើរចុះកម្មសិក្សា​របស់និស្សិតស្រីប្រុស​ពីររូបក៏ត្រូវបាន​បង្អាក់។ កែវភ្នែកពីរគូរេចុះ​រេឡើង សំឡឹង​បរិយាកាស​នៅ​ជុំវិញ​នោះ ទំនងជា​​មិន​អំណោយផល​​ទាល់​តែសោះ​​ចំពោះ​អារម្មណ៍​​ពួកគេ ប៉ុន្តែកាលៈទេសៈ​តម្រូវទៅហើយ ទោះ​ចង់​បក​ក្រោយ​​ក៏ពិបាកដែរ។

ដូច្នេះ! ពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្ត​បន្តដំណើរទាំងចិត្ត​​ច្របូក​ច្របល់ រហូតទៅដល់ភូមិមួយ​ដោយ​បាន​ការ​នាំផ្លូវ​​ពីលោកយាយវ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់។ 

ភូមិកប់ខ្មោច
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ ឈុន ម៉ារីណែត

២ ភាគ (ចប់)

មេឃងងឹតណាស់ទៅហើយ! ដំណើរចុះកម្មសិក្សា​របស់និស្សិតស្រីប្រុស​ពីររូបក៏ត្រូវបាន​បង្អាក់។ កែវភ្នែកពីរគូរេចុះ​រេឡើង សំឡឹង​បរិយាកាស​នៅ​ជុំវិញ​នោះ ទំនងជា​​មិន​អំណោយផល​​ទាល់​តែសោះ​​ចំពោះ​អារម្មណ៍​​ពួកគេ ប៉ុន្តែកាលៈទេសៈ​តម្រូវទៅហើយ ទោះ​ចង់​បក​ក្រោយ​​ក៏ពិបាកដែរ។

ដូច្នេះ! ពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្ត​បន្តដំណើរទាំងចិត្ត​​ច្របូក​ច្របល់ រហូតទៅដល់ភូមិមួយ​ដោយ​បាន​ការ​នាំផ្លូវ​​ពីលោកយាយវ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់។ 

ស្តាប់រឿង