កងដៃខ្មោច
២៥ មីនា ២០១៩ 1

ដោយ៖ unknown

១ ភាគ (ចប់)

កងដៃខ្មោច

ចាប់តាំងពីឪពុកស្លាប់ទៅ ក្នុងផ្ទះរបស់គ្រួសារមួយ​តែងតែកើតហេតុការណ៍​ចំឡែកៗមិនឈប់។ ដោយសារចេះតែ​មានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ មិនស្រួលខ្លាំងឡើងៗ កូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសារនេះ​ព្យាយាមស្វែងយល់​ឲ្យដឹងហេតុភេទយ៉ាងណា។ 

នាងជាកូន មានការភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត! សរសៃសក់នៅលើក្បាល​របស់នាង​ហាក់ដូចជាអណ្តែត​ឡើងប្រៀបដូចជា​ត្រូវខ្យល់បក់ ហើយចាប់ផ្ដើមព្រឺខ្ញាកៗភ្លាមមួយរំពេច នៅពេលបានដឹងថា រឿងរ៉ាវចំឡែកៗ​ដែលតែងតែកើតនៅក្នុងគ្រួសារ និងការស្លាប់របស់ឪពុកនាង មានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង​កងដៃខ្មោចមួយ...

«រឿងរ៉ាវផ្លូវងងឹត យើងមិនអាចមើល​ដោយភ្នែកឃើញទេ តែការធ្វើបុណ្យសន្សំកុសល​នឹងអាចជួយឲ្យយើង​មានអារម្មណ៍ស្ងប់»

កងដៃខ្មោច
២៥ មីនា ២០១៩ 1

ដោយ៖ unknown

១ ភាគ (ចប់)

ចាប់តាំងពីឪពុកស្លាប់ទៅ ក្នុងផ្ទះរបស់គ្រួសារមួយ​តែងតែកើតហេតុការណ៍​ចំឡែកៗមិនឈប់។ ដោយសារចេះតែ​មានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ មិនស្រួលខ្លាំងឡើងៗ កូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសារនេះ​ព្យាយាមស្វែងយល់​ឲ្យដឹងហេតុភេទយ៉ាងណា។ 

នាងជាកូន មានការភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត! សរសៃសក់នៅលើក្បាល​របស់នាង​ហាក់ដូចជាអណ្តែត​ឡើងប្រៀបដូចជា​ត្រូវខ្យល់បក់ ហើយចាប់ផ្ដើមព្រឺខ្ញាកៗភ្លាមមួយរំពេច នៅពេលបានដឹងថា រឿងរ៉ាវចំឡែកៗ​ដែលតែងតែកើតនៅក្នុងគ្រួសារ និងការស្លាប់របស់ឪពុកនាង មានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង​កងដៃខ្មោចមួយ...

«រឿងរ៉ាវផ្លូវងងឹត យើងមិនអាចមើល​ដោយភ្នែកឃើញទេ តែការធ្វើបុណ្យសន្សំកុសល​នឹងអាចជួយឲ្យយើង​មានអារម្មណ៍ស្ងប់»

ស្តាប់រឿង