ស្ដាយពាក្យ​ថាស្នេហ៍
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ ប្រុសម៉ៅ

១ ភាគ (ចប់)

ស្ដាយពាក្យ​ថាស្នេហ៍

បើសិនដឹងខ្លួនថា ថ្ងៃស្អែកត្រូវបែក ពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីចំពោះគេ? មុនពេលដែល​គ្រប់យ៉ាងហួសពេល សូម​កុំ​ចាំ​ស្អែក​​ក្នុង​ការ​តប​សេចក្ដី​ស្រលាញ់​​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន​អ្នក។

នៅក្នុង​រឿងនេះ នីកា ជាតួអង្គ​ម្នាក់​​ដែល​នឹង​បកស្រាយ​​ជូន​លោកអ្នក​​អំពីឃ្លា​ប្រយោគ​ខាងលើ...

ស្ដាយពាក្យ​ថាស្នេហ៍
២០ កុម្ភៈ ២០១៩ 1

ដោយ៖ ប្រុសម៉ៅ

១ ភាគ (ចប់)

បើសិនដឹងខ្លួនថា ថ្ងៃស្អែកត្រូវបែក ពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីចំពោះគេ? មុនពេលដែល​គ្រប់យ៉ាងហួសពេល សូម​កុំ​ចាំ​ស្អែក​​ក្នុង​ការ​តប​សេចក្ដី​ស្រលាញ់​​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន​អ្នក។

នៅក្នុង​រឿងនេះ នីកា ជាតួអង្គ​ម្នាក់​​ដែល​នឹង​បកស្រាយ​​ជូន​លោកអ្នក​​អំពីឃ្លា​ប្រយោគ​ខាងលើ...

ស្តាប់រឿង