ស្វែងរកឃើញ 3

អ្នកណាខ្លះចូលចិត្ត ពណ៌បៃតង ជា​ពណ៌​នៃ​ភាព​សុខដុម និង​ភាព​សម្បូរបែប
social
អ្នកណាខ្លះចូលចិត្ត ពណ៌បៃតង ជា​ពណ៌​នៃ​ភាព​សុខដុម និង​ភាព​សម្បូរបែប
ពណ៌ស្វាយ គឺជាពណ៌មួយដែលជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអារម្មណ៍ និងអាកប្បកិរិយា
social
ពណ៌ស្វាយ គឺជាពណ៌មួយដែលជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអារម្មណ៍ និងអាកប្បកិរិយា
អ្នក​ចូលចិត្ត​ដំណើរ​កម្សាន្ត ​ចំពោះ​ការងារ​ប៉ុន្មាន​នេះ​សក្តិ​សម​បំផុត​
social
អ្នក​ចូលចិត្ត​ដំណើរ​កម្សាន្ត ​ចំពោះ​ការងារ​ប៉ុន្មាន​នេះ​សក្តិ​សម​បំផុត​