ស្វែងរកឃើញ 2

ទំនួញ​ប្រេត ​អាច​ជា​បណ្ដាសា​ដល់​សាច់ញាតិ​នៅ​រស់​បាន​ដែរ​ទេ?
abstract
ទំនួញ​ប្រេត ​អាច​ជា​បណ្ដាសា​ដល់​សាច់ញាតិ​នៅ​រស់​បាន​ដែរ​ទេ?
ជំនឿសាសនា​ផ្សារភ្ជាប់​បរិបទ​សង្គម
social
ជំនឿសាសនា​ផ្សារភ្ជាប់​បរិបទ​សង្គម