ស្វែងរកឃើញ 2

Billie Eilish ឆ្លើយតបភ្លាមៗក្រោយពេលអ្នកគាំទ្រជាច្រើន បង្ខំឱ្យនាងផ្លាស់ប្តូរសក់ពណ៌បៃតង
hollywood
Billie Eilish ឆ្លើយតបភ្លាមៗក្រោយពេលអ្នកគាំទ្រជាច្រើន បង្ខំឱ្យនាងផ្លាស់ប្តូរសក់ពណ៌បៃតង
អ្នកណាខ្លះចូលចិត្ត ពណ៌បៃតង ជា​ពណ៌​នៃ​ភាព​សុខដុម និង​ភាព​សម្បូរបែប
social
អ្នកណាខ្លះចូលចិត្ត ពណ៌បៃតង ជា​ពណ៌​នៃ​ភាព​សុខដុម និង​ភាព​សម្បូរបែប