ស្វែងរកឃើញ 1

មិន​ឱ្យ​ហ្វេន​ខក​ចិត្ត​ទេ! ​Ailee ​នឹងត្រៀម​ខ្លួនវិល​ត្រឡប់មក​វិញ​ជាមួយ​នឹង​បទថ្មី ​ក្នុងខែ​ក្រោយ​នេះ​
korean
មិន​ឱ្យ​ហ្វេន​ខក​ចិត្ត​ទេ! ​Ailee ​នឹងត្រៀម​ខ្លួនវិល​ត្រឡប់មក​វិញ​ជាមួយ​នឹង​បទថ្មី ​ក្នុងខែ​ក្រោយ​នេះ​