ស្វែងរកឃើញ 30

វៀតណាមផ្ទុះការឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍២ករណីថ្មី ក្រោយស្ងាត់ជិត២ខែ
social
វៀតណាមផ្ទុះការឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍២ករណីថ្មី ក្រោយស្ងាត់ជិត២ខែ
ព្រឹកនេះ ​រកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩​ថ្មី ​ចំនួន ​០១នាក់​បន្ថែម​ទៀត ​និងជា​សះ​ស្បើយ ​០៥នាក់​
social
ព្រឹកនេះ ​រកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ១៩​ថ្មី ​ចំនួន ​០១នាក់​បន្ថែម​ទៀត ​និងជា​សះ​ស្បើយ ​០៥នាក់​
ដំណឹងល្អ! ព្រឹកនេះ មានអ្នកជាសះស្បើយរហូតដល់ ១១នាក់ និងមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីទេ
social
ដំណឹងល្អ! ព្រឹកនេះ មានអ្នកជាសះស្បើយរហូតដល់ ១១នាក់ និងមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីទេ
វីរុសបម្លែងខ្លួនប្រភេទថ្មីសាហាវជាងកូវីដ ផ្ទុះការចម្លងក្នុងសហគមន៍ ហ្វីលីពីន
social
វីរុសបម្លែងខ្លួនប្រភេទថ្មីសាហាវជាងកូវីដ ផ្ទុះការចម្លងក្នុងសហគមន៍ ហ្វីលីពីន
ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​វិធានការ ​ការពារពី​ការចម្លង​ជំងឺ​កូវីដ ​ក្នុងកម្មវិ​ធី​មង្គល​ការ ​និងកម្មវិធី​បុណ្យ​ផ្សេងៗ​ទៀត​
social
ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​វិធានការ ​ការពារពី​ការចម្លង​ជំងឺ​កូវីដ ​ក្នុងកម្មវិ​ធី​មង្គល​ការ ​និងកម្មវិធី​បុណ្យ​ផ្សេងៗ​ទៀត​
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ០២នាក់បន្ថែមទៀត និងជាសះស្បើយ ០៣នាក់
social
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ០២នាក់បន្ថែមទៀត និងជាសះស្បើយ ០៣នាក់
ដំណឹងល្អ! ព្រឹកនេះ មានអ្នកជាសះស្បើយ ០៤នាក់ និងមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីទេ
social
ដំណឹងល្អ! ព្រឹកនេះ មានអ្នកជាសះស្បើយ ០៤នាក់ និងមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីទេ
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ០២នាក់បន្ថែមទៀត និងជាសះស្បើយ ០២នាក់
social
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ០២នាក់បន្ថែមទៀត និងជាសះស្បើយ ០២នាក់
ដំណឹង​ល្អ! ​ព្រឹកនេះ ​មានអ្នក​ជា​សះ​ស្បើយ ​០៤នាក់ ​និងមិន​មាន​ឆ្លងកូវីដ​ថ្មីទេ​
social
ដំណឹង​ល្អ! ​ព្រឹកនេះ ​មានអ្នក​ជា​សះ​ស្បើយ ​០៤នាក់ ​និងមិន​មាន​ឆ្លងកូវីដ​ថ្មីទេ​
ថ្ងៃ​នេះ ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ១៩​ថ្មី ​ចំនួន ​០៣​នាក់​បន្ថែម​ទៀត ​និងជា​សះ​ស្បើយ ​០៣នាក់​
social
ថ្ងៃ​នេះ ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ១៩​ថ្មី ​ចំនួន ​០៣​នាក់​បន្ថែម​ទៀត ​និងជា​សះ​ស្បើយ ​០៣នាក់​
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ០៥នាក់បន្ថែមទៀត និងជាសះស្បើយ ០៤នាក់
social
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ០៥នាក់បន្ថែមទៀត និងជាសះស្បើយ ០៤នាក់
ព្រឹក​នេះ ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​ចំនួន ​០៧​នាក់​ទៀត ​និង​ជា​សះ​ស្បើយ ​០៦នាក់​
social
ព្រឹក​នេះ ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​ចំនួន ​០៧​នាក់​ទៀត ​និង​ជា​សះ​ស្បើយ ​០៦នាក់​
ព្រឹក ​១៩​មករា​នេះ ​រកឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​ចំនួន ​០២​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​
social
ព្រឹក ​១៩​មករា​នេះ ​រកឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​ចំនួន ​០២​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​
ដំណឹងល្អ! ព្រឹកនេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ ១នាក់ជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ
social
ដំណឹងល្អ! ព្រឹកនេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ ១នាក់ជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ
រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ​សម្រេច​ទទួល​យក​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ​១៩ ​ជាជំនួយ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ចិន ​ចំនួន​១លាន​ដូស​
social
រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ​សម្រេច​ទទួល​យក​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ​១៩ ​ជាជំនួយ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ចិន ​ចំនួន​១លាន​ដូស​
ព្រឹក​នេះ ​រកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ​១៩ថ្មី ​១០​នាក់​ទៀត ​និងជា​សះ​ស្បើយ ​០១នាក់​
social
ព្រឹក​នេះ ​រកឃើញ​អ្នកឆ្លង​កូវីដ​១៩ថ្មី ​១០​នាក់​ទៀត ​និងជា​សះ​ស្បើយ ​០១នាក់​
ព្រឹក​នេះ ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​១៥​នាក់​ទៀត និ​ង​ជា​សះ​ស្បើយ ​០៤នាក់​
social
ព្រឹក​នេះ ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​១៥​នាក់​ទៀត និ​ង​ជា​សះ​ស្បើយ ​០៤នាក់​
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតដល់ ១៣នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ០១នាក់
social
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតដល់ ១៣នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ០១នាក់
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៦នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ
social
ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០៦នាក់ទៀត ជាពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ
ដំណឹងល្អ! ព្រឹកនេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០២នាក់ទៀតជាសះស្បើយ និងមិនមានឆ្លងថ្មីទេ
social
ដំណឹងល្អ! ព្រឹកនេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០២នាក់ទៀតជាសះស្បើយ និងមិនមានឆ្លងថ្មីទេ
ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១​មករា ​រកឃើញ​ពលករ​ខ្មែរមក​ពី​ថៃ​ឆ្លង​កូវីដ១៩ ចំ​នួន ​០១នាក់ ​និងជា​សះ​ស្បើយ ​០៣នាក់​
social
ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១​មករា ​រកឃើញ​ពលករ​ខ្មែរមក​ពី​ថៃ​ឆ្លង​កូវីដ១៩ ចំ​នួន ​០១នាក់ ​និងជា​សះ​ស្បើយ ​០៣នាក់​
ព្រឹក​នេះ ​រក​ឃើញ​ពលករ​ខ្មែរមក​ពី​ប្រទេស​ថៃ ​៤នាក់​ទៀតវិ​ជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ ​និង​ជា​សះ​ស្បើយ ​៦នាក់​
social
ព្រឹក​នេះ ​រក​ឃើញ​ពលករ​ខ្មែរមក​ពី​ប្រទេស​ថៃ ​៤នាក់​ទៀតវិ​ជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ ​និង​ជា​សះ​ស្បើយ ​៦នាក់​
ព្រឹក​នេះ ​មានអ្នក​ជំងឺ​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ​៣នាក់ ​និង ​វិជ្ជមាន​កូវីដ១៩​ថ្មីចំនួន ​១នាក់​
social
ព្រឹក​នេះ ​មានអ្នក​ជំងឺ​ជាសះ​ស្បើយ​ចំនួន ​៣នាក់ ​និង ​វិជ្ជមាន​កូវីដ១៩​ថ្មីចំនួន ​១នាក់​
ព្រឹក​នេះ ​ពលករ​ខ្មែរមក​ពី​ប្រទេស​ថៃ ​០១​នាក់​ទៀត ​តេស្តឃើញ​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩​
social
ព្រឹក​នេះ ​ពលករ​ខ្មែរមក​ពី​ប្រទេស​ថៃ ​០១​នាក់​ទៀត ​តេស្តឃើញ​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩​
រក​ឃើញ​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ ​ចំនួន ​២នាក់​ទៀត​ហើយ ​លើពលខ្មែរម​ក​ពី​ប្រទេស​ថៃ​
social
រក​ឃើញ​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ ​ចំនួន ​២នាក់​ទៀត​ហើយ ​លើពលខ្មែរម​ក​ពី​ប្រទេស​ថៃ​
រកឃើញពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ ១នាក់ទៀត មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ
social
រកឃើញពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ ១នាក់ទៀត មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ
ពល​ករ​​ខ្មែរ ​អាច​​កាន់​​ប័ណ្ណ​នេះ ​ជាបណ្តោះ​អាសន្នរ​ស់​នៅ​ប្រទេស​​ថៃ ​រយៈ​ពេល ​​២​ឆ្នាំ ​ក្នុង​​ដំណាក់​កាល​​កូ​វីដ​
social
ពល​ករ​​ខ្មែរ ​អាច​​កាន់​​ប័ណ្ណ​នេះ ​ជាបណ្តោះ​អាសន្នរ​ស់​នៅ​ប្រទេស​​ថៃ ​រយៈ​ពេល ​​២​ឆ្នាំ ​ក្នុង​​ដំណាក់​កាល​​កូ​វីដ​
រកឃើញពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ ១នាក់ទៀតហើយ ឆ្លងកូវីដ១៩
social
រកឃើញពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ ១នាក់ទៀតហើយ ឆ្លងកូវីដ១៩
ព្រឹក​នេះ ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ២​នាក់​ទៀត ​ជាពលករ​ខ្មែរមក​ពី​ប្រទេសថៃ​
social
ព្រឹក​នេះ ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ២​នាក់​ទៀត ​ជាពលករ​ខ្មែរមក​ពី​ប្រទេសថៃ​
ព្រឹក​នេះ ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​ថ្មី ​១នាក់​ទៀត ​ជាអ្នក​ដំណើរ​មក​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​
social
ព្រឹក​នេះ ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​ថ្មី ​១នាក់​ទៀត ​ជាអ្នក​ដំណើរ​មក​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​
មានច្រើនទៀត >>