ស្វែងរកឃើញ 2

ទិដ្ឋភាព​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​បាន​មកជូន​ដំណើរ ​Taemin ​សមា​ជិក​ក្រុម ​SHINee ​ចូលបម្រើ​យោធា​
korean
ទិដ្ឋភាព​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​បាន​មកជូន​ដំណើរ ​Taemin ​សមា​ជិក​ក្រុម ​SHINee ​ចូលបម្រើ​យោធា​
SM បង្កើតក្រុមបុរសថ្មី Super M ប្រមូលផ្តុំសុទ្ធតែ​តារាចម្រៀង​ប្រុសល្បីៗ
korean
SM បង្កើតក្រុមបុរសថ្មី Super M ប្រមូលផ្តុំសុទ្ធតែ​តារាចម្រៀង​ប្រុសល្បីៗ